Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.piotrmatulka.pl

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.PIOTRMATULKA.PL – SKLEP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Serwis internetowy działający pod adresem www.PIOTRMATULKA.pl/sklep prowadzony jest przez: Masters Training Joanna Matulka, NIP: 8512850579, adres miejsca wykonywania

działalności oraz adres do doręczeń: ul. Duńska 10/14, 71-795 Szczecin, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@piotrmatulka.pl.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.piotrmatulka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Serwis www.piotrmatulka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.piotrmatulka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także

tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.piotrmatulka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Serwis www.piotrmatulka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 4. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.piotrmatulka.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami

towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.piotrmatulka.pl użyte są w celach informacyjnych.

 1. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego

oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.

By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki  techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

 1. Firma/Usługodawca: Masters Training Joanna Matulka
 2. Serwis: Serwis Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.piotrmatulka.pl
 3. Umowa: zamówienie na Seminarium lub Produkt oferowany w Serwisie złożony przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na

stronie www.piotrmatulka.pl.

 1. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu lub Usługi.
 2. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług

dostępnych w Sklepie Internetowym.

 1. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Klienta.
 3. Materiały: wszelkie treści dostarczone Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku z Seminarium.
 4. Produkt: produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Seminarium/Usługa: kursy wskazane w Formularzu stanowiące zajęcia (m.in. szkolenia, sesje) fizyczne lub umysłowe prezentowane i dostarczane przez Firmę lub Współpracownika Firmy.
 6. Godziny Seminaryjne: odcinek czasu w jakim Klient może uczestniczyć w Seminarium.
 7. Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Regulamin: niniejszy regulamin.
 9. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak

i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 3. dostęp do poczty elektronicznej,
 4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 9. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 10. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 11. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Firmy,
 12. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 13. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 14. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 15. Firma umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 16. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji możliwej np. podczas zawierania Umowy. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu lub stronach bezpośrednio powiązanych z Serwisem. Umowa o świadczenie

usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 1. Firma ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 2. Firma ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Promocje dostępne w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 5. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie lub za pośrednictwem Koszyka lub w bezpośrednich portalach płatniczych z których korzysta Firma Zamówienie zostaje złożone Firmie przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.
 9. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty, lub (w przypadku płatności ratalnej) wpłaty zaliczki.
 10. Klient dokonując zakupu, z chwilą dokonania Opłaty potwierdza tym samym, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie przez 24h, przez 7 dni w tygodniu.
 11. Złożenie Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. W tym celu Klient powinien:
 12. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Firmy nazwę Produktu lub Usługi spośród Produktów lub Usług znajdujących się w serwisie i jego ilość,
 13. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Serwisie,
 14. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.
 15. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Firmę lub Przedstawiciela ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Usługę – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
 16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Przedstawiciel Firmy każdorazowo po

złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła

Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w

odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez

Przedstawiciela Firmy) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej

Przedstawiciela Firmy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i tym

samym wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza

zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 1. Po zawarciu Umowy, Przedstawiciel Firmy potwierdza Klientowi jej warunki,

przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
 3. Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym

samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Seminarium.

 1. Klient oświadcza, iż rozumie, że udział w Seminarium nie zastępuje psychoterapii,

leczenia medycznego, farmakologicznego i ma charakter wyłącznie edukacyjny.

 1. Klient decydujący się na uczestnictwo w Seminarium, a będący w trakcie psychoterapii,

leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiący na jakiekolwiek choroby jest

zobowiązany zasięgnąć konsultacji u swojego lekarza lub psychoterapeuty przed

skorzystaniem z oferty Firmy.

 1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści prezentowane podczas Seminarium,

jest Firma lub Współpracownik Firmy. Przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek działania lub zaniechania Firmy lub Współpracowników Firmy

naruszających prawa osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia, Klient

zobowiązany jest kierować bezpośrednio do Firmy.

 1. Firma nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub

wykorzystanie jej logotypu firmy, materiałów i produktów edukacyjnych oraz innych

materiałów przez osoby trzecie do ich własnych celów.

 1. Zawarcie Umowy przez Klienta uprawnia go do:
 2. udziału w Seminariach w ramach Godzin Seminaryjnych po uprzednim

formalnym zarejestrowaniu oraz

 1. otrzymania Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionego

Seminarium.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Seminarium,

miejsca Seminarium oraz osoby prowadzącej Seminarium, jak również prawo do

odwołania Seminarium z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i

cel Seminarium, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia

Seminarium przez Firmę lub Współpracownika Firmy.

 1. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach

w formie pisemnej (e-mail) oraz:

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych

zmian oraz odwołania Seminarium, a w przypadku odwołania Seminarium

zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;

 1. Klient zachowuje prawo do przełożenia Seminarium na uzgodniony przez

Strony termin;

 1. W przypadku odwołania Seminarium przez Firmę Klient w terminie kolejnych

14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony

jest do odstąpienia od Umowy.

 1. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób

przebiegu Seminarium z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że przebieg Seminarium może być utrwalany audiovideo przez Firmę, Przedstawiciela lub podmiot działający na ich zlecenie. Klient wyraża

zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Firmę lub

Przedstawiciela do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Klienta.

 1. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Seminariów, w których Klient nie może

wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na

wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Firmy lub Przedstawiciela

o powyższym najpóźniej

na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Seminarium, przekazania

danych kontaktowych wskazanej osoby oraz wniesienia dodatkowej opłaty w

wysokości 100 (sto) zł brutto. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej

przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za

zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu.

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30

maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nie przysługuje mu

ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak Firma przyznaje

Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy

bez podania przyczyn w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zawarcia Umowy uchylając

się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres karencji”),

poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty

elektronicznej: kontakt@piotrmatulka.pl („Rozwiązanie Umowy”). W takiej sytuacji

Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie

kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.

 1. Firma i jej upoważnieni Przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie

Seminarium (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w

szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia

i czasu, w którym uczestnik brał w szkoleniu udział) w przypadku powtarzającego się

regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli

Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego

lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg

wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia

i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces

szkolenia całej grupy.

 1. Jeżeli Seminarium zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej

rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne

nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych

zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może

przełożyć Seminarium na inny termin, wybierając także inną lokalizację.

W wyjątkowych sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

firmy i uczestników szkolenia – szkolenie może zostać zamienione na szkolenie online.

Nie upoważnia to uczestnika do zwrotu wpłaconych środków.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy dot. Seminarium.

Oświadczenie w imieniu Firmy może złożyć Przedstawiciel w przypadku:

 1. niedokonania przez Klienta Opłaty za Seminarium lub nie dokonania pierwszej

raty zgodnie z Zamówieniem,

 1. powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 14

(czternaście) Dni Roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez

Firmę dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu,

 1. Firma może odstąpić od Umowy lub jej części w postaci pojedynczego Seminarium bez

podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym

terminem Seminarium powiadamiając o tym Klienta drogą elektroniczną (za

pośrednictwem e-mail). W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności

dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych,

a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z

dokonanym odstąpieniem.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego

prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Seminarium po upływie Okresu

Karencji, o którym mowa w rozdziale VI. Pkt. 12, Klientowi nie przysługuje zwrot

dokonanych Opłat, a dodatkowo w sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 15(b)

Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta dopłaty do pełnej wysokości

Opłaty.

VII. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie

składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 1. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi cena nie zawiera kosztów

dostawy.

 1. W przypadku Seminarium Firma nie zapewnia Uczestnikowi Szkolenia dojazdu i

zakwaterowania, za wyjątkiem ofert w których wyraźnie zaznaczono, iż cena

obejmuje w/w usługi (dojazd i zakwaterowanie).

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia

przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w

Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po

złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 1. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia

na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się

zapasów danego Produktu.

 1. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w

soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w najbliższym Dniu Roboczym.

 1. Klient ma do dyspozycji kilka metod płatności – zależnych od rodzaju Oferty w

serwisie (Produkt lub Usługa):

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku realizacja

Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Przedstawiciela Firmy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostawa

dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek

bankowy Firmy i skompletowaniu Zamówienia);

 1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta

zostanie po otrzymaniu przez Przedstawiciela Firmy informacji z systemu

agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś dostawa

dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

 1. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Przedstawiciela Firmy

potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po

otrzymaniu od serwisów płatniczych t-pay lub PayPal płatności za

zamówiony Produkt lub Usługę).

 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w

jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku

płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,

Przedstawiciel Firmy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z

wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art.

491 Kodeksu Cywilnego.

 1. Pełna płatność za Seminarium musi nastąpić przed rozpoczęciem Seminarium. Za

termin płatności uznaje się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Firmy.

 1. Osoby dokonujące zakupu produktów i usług firmy oświadczają, że wyrażają zgodę

na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

 1. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi zobowiązane są zgłosić

ten fakt do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły

na konto Firmy na maila: kontakt@piotrmatulka.pl.

 1. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz

Firmy następuje po otrzymaniu przez Firmę podpisanej przez osobę, na której rzecz

zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

VIII. DOSTAWA

 1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu

składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego

Produktu.

 1. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy

kurierskiej lub w przypadku Produktów elektronicznych za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

 1. Klient nie może odebrać Produkt będący rzeczą ruchomą osobiście.
 2. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania

Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy. Wyjątek stanowią

Produkty, których dostępność jest ograniczona. Klient zostaje wówczas

poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o

przedłużonym czasie oczekiwania na zamówienie.

 1. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego

deklarowanym tj. 1 Dzień Roboczy (dostawa następuje wyłącznie w Dni

Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienia w dostawie związane z

niewywiązaniem się przez przewoźnika z dostawą Produktu na czas.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Zakupu PRODUKTU (nie

dotyczy zakupionych e-booków) bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego

oświadczenia w terminie 14 dni Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem.

 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 2. Przedstawiciel Firmy Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 2. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od

Umowy;

 1. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku

finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą

wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których

cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których

dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy

od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 1. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego

przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca

świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał,

lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub

wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie

dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

 1. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 2. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług

związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub

kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 1. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba

że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności

Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Firmy.

 1. Firma niezwłocznie, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty

dostarczenia Towaru:

 1. W przypadku Produktów: nie później niż w terminie 14 dni
 2. W przypadku szkoleń: nie później niż w terminie 30 dni.
 3. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym

sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Firma może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Firma zaproponowała, że sama

odbierze rzecz od Klienta.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Firma zgodziła się

ponieść ten koszt.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego

Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576

Kodeksu Cywilnego.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować

 na adres poczty elektronicznej: kontakt@piotrmatulka.pl.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany

Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy

dostarczyć lub przesłać na adres ul. Duńska 10/14, 71-795 Szczecin.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

 1. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail

lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 2. Klient może zgłaszać Firmie reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i

korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie

na adres poczty elektronicznej: kontakt@piotrmatulka.pl

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 1. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby

to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej

uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania

przez Klienta.

 1. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail

lub w inny podany przez Klienta sposób.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem

www.piotrmatulka.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Masters Training Joanna Matulka.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy,

będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.piotrmatulka.pl,

bez zgody Usługodawcy.

 1. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody

Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość

strony www.piotrmatulka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego

Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z

Seminarium są i pozostają własnością Firmy lub Przedstawiciela, co oznacza, że w

związku z udziałem Klienta w Seminarium żadne prawa własności intelektualnej nie

będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie Firmie,

Współpracownikom Firmy, Przedstawicielowi.

 1. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas Seminarium mogą

być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach

edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać

Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych

przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Firmy,

Współpracowników Firmy lub Przedstawiciela osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,

w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe

przepisy prawa polskiego.

 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w

pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla

którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,

zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 1. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)

będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada

1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy

Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie

Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończenia sporu między Klientem a Firmą;

 1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

Klientem a Firmą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której

zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 1. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest firma Masters Training Joanna Matulka („Administrator”).

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na

stronie www.piotrmatulka.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu

wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach

dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną,

dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych

oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej

Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z

Regulaminem.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany

poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie

zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo

poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres

poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od

dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej

treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14

dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o

braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.